Projekty zagospodarowania terenu zwykle wykorzystują jedynie typową zieleń ozdobną. Zawsze jednak można próbować zastosować rośliny rodzime. Często w swej estetyce nie ustępują odmianom obcych roślin ozdobnych. Podnoszą lokalną bioróżnorodność, współgrają z lokalnymi naturalnymi ekosystemami i nadają wyjątkowy charakter w skali całego świata.

 

1. Projekt zagospodarowania ogodu posesji. Konstancin-Jeziorna.

19.04.1991

Inwestor: Filia Deutsche Bank w Warszawie

Gł.zleceniobiorca: Z.P.R.O. Juniprex

Realizacja:20-27.05.1991

 

Odbudowa siedlisk boru świeżego i boru suchego w otoczeniu domu mieszkalnego

 

2. Inwentaryzacja materiału roślinnego Ogrodu Botanicznego

w Zabrzu.

03.1993

Inwestor:U.M.w Zabrzu

Gł.zleceniobiorca: EKOS

Współudział w opracowaniu.

 

Inwentaryzacja kolekcji roślinnej ogrodu botanicznego

 

 

3. Projekt Przebudowy Zieleni Dzielnic Koszutka i Ligota w Katowicach.

09.1993

Inwestor:U.M. w Katowicach.

Gł.zleceniobiorca:Biuro Rozwoju Miasta Katowice.

Współpraca: dr hab. Adam Rostański, mgr inż. Jacek Betleja, dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik, mgr inż. arch. Ewa Pfutzner, mgr inż. arch. Michał Blaski

 

Waloryzacja przyrodnicza terenu opracowania. Wskazanie elementów cennych przyrodniczo, skupisk zieleni o szczególnym znaczeniu dla ptaków. Wskazanie obszarów i elementów wymagających ochrony ze względów przyrodniczych.

 

 

4. Waloryzacja przyrodnicza miasta Katowice.

27.12.1994

Inwestor:U.M.w Katowicach

Gł.zleceniobiorca:Biuro Rozwoju Miasta Katowice.

Współudział w opracowaniu.

 

Wskazanie obszarów cennych przyrodniczo i dendroflory o szczególnej wartości.

 

5. Analiza fitosocjologiczna hałdy przemysłowej w rejonie północnym elektrowni "Łaziska"

30.10.1996

Inwestor: Juniprex 3 s.c. Mikołów-Mokre

Współpraca: mgr inż. K.Rostańska, dr E.Gucwa, dr B.Węgrzynek

 

Określenie wartości przyrodniczej zieleni pokrywającej zwałowisko przeznaczone do rozbiórki.

 

6. Projekt koncepcyjny Leśnego Parku Botanicznego w Żorach.

19.06.1997

Inwestor: Urząd Miejski w Żorach

 

Wyznaczenie działów ogrodu zgodnie z lokalnymi siedliskami i wskazanie kierunków przebudowy zieleni dla wzbogacenia lokalnych zbiorowisk. Określenie sposobów eksponowania zieleni naturalnej i projekt związanej z tym infrastruktury

 

7. Projekt zadrzewień ochronnych wokół Kromołowa.

1.08.1997

Inwestor: Urząd Miejski w Zawierciu

 

Projekt pasów zieleni przeciwerozyjnej wykorzystujących roślinność rodzimą. Inwestor zastępczy zdecydował o zamianie niektórych gatunków na rośliny typowo ozdobne np. tarniny na forsycje.

 

8. Koncepcja zagospodarowania terenów zdegradowanych ruchem zakładu górniczego, położonych w Chełmie Śląskim przy linii kolejowej Oświęcim-Mysłowice

15.10.2000

Inwestor: Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. KWK 'PIAST'

Współpraca: dr hab. Adam Rostański, mgr Grzegorz Plewniok, dr Jerzy B. Parusel, mgr inż. arch. Jerzy Pocisk-Dobrowolski

 

Projekt parku wykorzystującego naturalną sukcesję roślin na terenie zwału skały płonnej. Stymulacja rozwoju lokalnej roślinności rodzimej

 

 

9. Projekt zagospodarowania terenu poprzemysłowego zlokalizowanego w Zabrzu pomiędzy ul. Lompy, ul. Ks.Skargi i ul. Sierakowskiego.

15.10.2000

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

 

Propozycja tymczasowego zagospodarowania terenu zdegradowanego funkcjonowaniem zakładu związanego z kopalnią węgla kamiennego. Wykorzystanie roślinności rodzimej i naturalnej sukcesji roślin. Land-Art

 

 

10. Projekt zagospodarowania terenu nad stawem Foryska w Świętochłowicach

11.2002

Inwestor: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Współpraca: mgr inż.arch. Leszek Rupniewski, mgr inż.arch. Krzysztof Gorgoń, mgr inż. Adam Gralewski, prof. dr hab. Jacek Gorczyca, dr hab. Adam Rostański, inż. Stanisław Trocer

 

Budowa użytku ekologicznego ze ścieżką dydaktyczną i infrastrukturą dla wędkowania

 

 

11. Projekt koncepcyjny Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokrem

01.2005

Inwestor: Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny

Współautor: mgr inż.arch. Lechosław Rostański

 

Określenie struktury przestrzennej budowanego ogrodu botanicznego wykorzystującej naturalne siedliska, zbiorowiska roślinne i szczególne walory krajobrazowe.

 

 

12. Użytki ekologiczne i pomniki przyrody na terenie miasta Zabrze

12.2005

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

Współautor: dr hab. Adam Rostański

 

Wskazanie na terenie gminy terenów szczególnie wartościowych przyrodniczo, aktualizacja ocen zawartych we wcześniejszych waloryzacjach przyrodniczych, inwentaryzacja drzew kwalifikujących się do ochrony jako pomniki przyrody.

 

 

13. Inwentaryzacja zieleni i ekspertyza możliwości zachowania drzew wokół budynku dawnej dyrekcji Huty Zabrze przy ul. Bytomskiej 1.

16.05.2007

Inwestor: PPUH "KAMAR" Sp. z o.o., Zabrze

 

Ocena warunków siedliskowych i wskazanie zabiegów koniecznych do zachowania szczególnie cennych okazów drzew w trakcie prac konserwatorskich dotyczących budynku i jego otoczenia.

 

 

14. Projekt zagospodarowania Lasku Chropaczowskiego na użytek ekologiczny

08.2007

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Współautorzy: dr hab. Adam Rostański, prof. dr hab. Jacek Gorczyca, mgr inż. arch. Leszek Rupniewski, inż. Stanisław Trocer.

 

Waloryzacja przyrodnicza terenu, projekt infrastruktury rekreacyjnej służącej popularyzacji wiedzy ekologicznej, botanicznej i dendrologicznej, wskazanie elementów wymagających ochrony oraz projekt wzbogacenia przyrodniczego siedlisk.

 

 

15. Projekt koncepcyjny szlaków rowerowych na terenie Świętochłowic oraz koncepcja zagospodarowania hałdy w Lipinach i otoczenia stawu Wąwóz

09.2007

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Współautorzy: dr hab. Adam Rostański, prof. dr hab. Jacek Gorczyca, mgr inż. arch. Lechosław Rostański, mgr Bogusław Kliś

 

Waloryzacja elementów przyrodniczych i kulturowych ze wskazaniem obiektów o szczególnych cechach krajobrazowych. Wskazanie przebiegu potencjalnych ścieżek rowerowych umożliwiających dojazd do tych obiektów.

 

 

16. Założenia do programu funkcjonalno-przestrzennego rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany w Tychach

12.2008

Inwestor: UM Tychy

Współautor: mgr inż. Grzegorz Ratajski

 

Ocena możliwości wykorzystania lokalnych elementów przyrodniczych dla rekreacji. Określenie stref dostępu o różnej chłonności rekreacyjnej

 

 

17. Wnioski do zmiany planów zagospodarowania parków w mieście Tychy. Parki: Park Suble I i Suble II, Park św. Franciszka z Asyżu, Park Łabędzi, Park Jaworek

02.2009

Inwestor: Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

 

Wskazanie wartości przyrodniczych wymagających ochrony w przyszłych projektach zmiany zagospodarowania

 

 

18. Analiza projektu technicznego "Rewitalizacja stawu Remiza w Siemianowicach Śląskich"  przebudowa istniejącej niecki stawu Remiza pod kątem spełnienia wymogów ekologicznych w zakresie ochrony lokalnej bioróżnorodności

12.2009

Inwestor: ABG Grzegorz Oleksa, Katowice

Współpraca: Adam Rostański, Marta Pankiewicz, Piotr Cempulik

 

Ocena proponowanych rozwiązań projektowo-realizacyjnych pod kątem ich potencjalnego wpływu na zachowanie lokalnych wartości przyrodniczych

 

 

19. Budynek administracyjno-biurowy, Katowice, ul. Konduktorska, Projekt zieleni

07.2011

Inwestor: Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o.

Główny zleceniobiorca: Group-Arch sp z o.o., Wrocław

 

Projekt zieleni z zastosowaniem roślin rodzimych, występujących w okolicznych zbiorowiskach roślinnych

 

 

20. Weryfikacja drzew pomnikowych w Katowicach

10.2011

Inwestor: Urząd Miejski w Katowicach

Główny zleceniobiorca: EKOS, Katowice

Współpraca: dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, dr hab. Adam Rostański

 

Weryfikacja wartości uznanych drzew pomnikowych, wskazanie innych szczególnie cennych okazów. Ocena ich stanu zdrowotnego

 

 

21. Inwentaryzacja zieleni terenu w Zabrzu-Rokitnicy przy ul. Jordana

Dawna szkółka Spaetha

12.2011

Inwestor: Miasto Zabrze

Współpraca: dr Beata Węgrzynek

 

Wskazanie okazów drzew o wyjątkowej wartości dendrologicznej. Określenie wymaganych wokół nich stref ochrony przed lokalizacją obiektów budowlanych. Wskazanie koniecznych działań kompensacyjnych

 

 

22. Zespół centrum handlowo-biurowo-usługowo-rekreacyjnego z garażem wielopoziomowym, wewnętrznym układem komunikacyjnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu "SUKCESJA". Projekt zieleni

04.2012

Inwestor: Fabryka Biznesu sp. z o.o., Łódź

Główny zleceniobiorca: Group-Arch sp z o.o., Wrocław

 

Projekt zieleni z zastosowaniem roślin rodzimych, występujących w okolicznych zbiorowiskach roślinnych

 

 

23. Projekt koncepcyjny parku "Eko-Uroczysko" w Katowicach przy ul. Konduktorskiej

10.2012

Inwestor: Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o., Katowice

 

Koncepcja zagospodarowania terenu wokół spieku pohutniczego. Propozycja zachowania i udostępnienia dla zadań popularyzacji przyrody zastanej tu roślinności galmanowej

 

 

24. Odbudowa wartości przyrodniczej terenu przy stawie Kalina w Świętochłowicach

12.2012

Inwestor: U.M. w Świętochłowicach

Główny zleceniobiorca: Calla S.C. Katowice

Współpraca: mgr inż. Jolanta Gryczyńska, mgr inż. arch. kraj. Alicja Ceglarek. mgr inż. arch. kraj. Jakub Mojżeszek

 

Projekt nasadzeń odbudowujących skład lokalnych zbiorowisk łęgowych, przybrzeżnych i litoralnych

 

 

25. Projekt budowlany budynku biurowego z salą wykładową ? Projekt zieleni. Gliwice, obręb "Nowe Gliwice" - Projekt zieleni

02.2013

Inwestor: Kamsoft S.A. Katowice

Główny zleceniobiorca: Opania A2, Urbanistyka-Architektura-Sztuka, Gliwice

Współpraca: mgr inż. Rafał Musialik

 

Projekt ziemnych zbiorników retencyjnych z rodzimą roślinnością błotną
 

26. Wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych kopalni „Turów”.

12.2013

Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A.

Główny zleceniobiorca: Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica, Kraków

Zespół:  Dr inż. Wojciech Naworyta, Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman,                 Mgr inż. Szymon Sypniowski, Mgr inż. Marek Tylikowski, Mgr inż. Grzegorz Pacia,   Dr inż. Janusz Fiszer, Dr inż. arch. Krzysztof Rostanski, Mgr inż. arch. Grzegorz Rostanski

 

Projekt struktury urbanistycznej terenu, analizy powiązań kompozycyjnych, propozycja wykorzystania rodzimej roślinności dla zróżnicowania zbiorowisk docelowych i projekty koncepcyjne obiektów typu Land Art
 Turow szczegol

 

27. Dokumentacja naukowo-badawcza obszaru projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Sosnowcu Zagórzu

09.2014

Inwestor: Urząd Miasta Sosnowiec, WŚR.272.02.2.2014

Współpraca: prof. nzw. dr hab. Adam Rostański, prof. dr hab. Aleksander Herczek, mgr Piotr Grzegorzek, mgr Marek Szuwarzyński

 

Waloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa, wyznaczenie obszarów funkcjonalnych do planu miejscowego.

 

28. Zagospodarowanie terenu położonego w Piekarach Śląskich od drogi 911 do Księżej Góry

02.2016

Inwestor: Gmina Piekary Śląskie

Współpraca: Adam Rostański

 

Ochrona zbiorowiska okrajkowego i wzbogacenie muraw kserotermicznych przy realizacji ścieżki rowerowej

 

 

 

29. Projekt zagospodarowania terenu " Rybaczówka " przy ul. Toszeckiej - Budowlanch w Strzelcach Opolskich w ramach zadania pn. " Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych"

03.2016

Inwestor: Miasto i Gmina Strzelce Opolskie,Strzelce Opolskie

Główny zleceniobiorca: DOMEL, Dąbrowa Niemodlińska

Współpraca: Krzysztof Rostański, Iwona Dołżycka, Maciej Dołżycki, Maria Kiełbasa, Katarzyna Szczepaniszyn

 

Wzbogacenie siedlisk łąkowych i leśnych, ochrona zbiorowisk wodnych

 

 

30. Waloryzacja przyrodnicza Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Żabie Doły” położonego w granicach administracyjnych Gminy Bytom

08.2016

Gmina Bytom, ul. Parkowa 2, Bytom

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

Krzysztof Rostański, Renata Dulias, Adam Rostański, Aleksander Herczek, Jacek Gorczyca

 

Waloryzacja przyrodnicza ze wskazaniem działań ochronnych

 

31. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza - Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej

11.2016, realizacja 09.2018

Inwestor: Miasto Ruda Śląska

Główny zleceniobiorca: CoLoR Inwestprojekt S.C. Katowice

Współpraca: Krzysztof Rostański, Lechosław Rostański, Adam Rostański, Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek, Renata Dulias, Bożena Bronicka

 

Wzbogacenie zbiorowisk, budowa ścieżki edukacyjnej

 

 

32. Projekt zieleni do projektu koncepcyjnego Parku Miejskiego w Pyskowicach

11.2016

Inwestor: Gmina Pyskowice

Współpraca: Krzysztof Rostański, Beata Węgrzynek

 

Ocena wartości przyrodniczej runa, wskazanie miejsc wymagających ochrony bioróżnorodności, tworzenie czytelnych form przestrzennych z elementów chronionych.

 

 

33. Szczegółowa koncepcja urbanistyczno-przestrzenna terenów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w pobliżu kompleksu Solpark w Kleszczowie. Konsultacje doboru i kompozycji zieleni

11.2016

Inwestor: GT Real Estate Sp. z o.o., Ruda Śląska

Współpraca: Krzysztof Rostański, Damian Radwański

 

Budowa zbiorowisk zbliżonych do naturalnych

 

 

 

34. Projekt koncepcyjny rewitalizacji Kopalni piasku podsadzkowego "Obora" w kierunku specjalnym dla realizacji koncepcji zagospodarowania tego obiektu w kierunku przyrodniczym, wraz z projektem technicznym rekultywacji. Uszczegółowienie projektu technicznego rekultywacji.

12.2016

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

Główny zleceniobiorca: Biuro Urbanistyczne Ecoland,

Współpraca: Marek Wieland, Adam Karol, Krzysztof M.Rostański, Grzegorz Lesiuk, Adam Rostański, Teresa Nowak

 

Rekultywacja ekologiczna, wzbogacenie zbiorowisk

 

 

35. Projekt koncepcyjny zieleni do projektu Centrum Handlowo-Usługowego ze sklepem IKEA i budynkiem wielofunkcyjnym w Zabrzu, zielenią zorganizowaną, obsługą komunikacyjną i towarzyszącą.

02.2017

Inwestor: IKEA Centres, Janki

Główny zleceniobiorca: Group-Arch, Wrocław

 

Rekultywacja hałdy z zastosowaniem technik kompensacyjnych i zabezpieczeniem zwału przed penetracją korzeni drzew

 

 

36. Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Żabie Doły w Bytomiu wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno –wypoczynkowe. Projekt Budowlano-wykonawczy Elementów Zagospodarowania ZPK „Żabie Doły”

03.2017, realizacja 09.2018

Inwestor: Gmina Bytom, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Bytom

Główny zleceniobiorca: Architektoniczne  Biuro  „CoLoR  inwestprojekt”  s.c.

Współpraca: Tadeusz Czerwiński, Krzysztof Rostański, Witold Linscheid, Lechosław Rostański, Alina Pancewicz, Marcin Pancewicz

 

Budowa infrastruktury dla obserwacji przyrodniczych, ścieżki edukacyjne, edukacyjna gra terenowa i strona internetowa

 

 

37. Opracowane założeń merytorycznych i zakresowych do projektu konserwacji i renowacji zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach

04.2017

Inwestor: Gminą Tarnowskie Góry, Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Główny zleceniobiorca: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Współpraca: Krzysztof Rostański, Magdalena Żmudzińska-Nowak

 

Wskazanie walorów przyrodniczych wymagających ochrony

 

 

38. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza dla zadania: „Rewitalizacja zwałowiska pocynkowego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. 1 Maja wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji” w ramach projektu Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas - LUMAT.

05.2017, realizacja 11.2018

Inwestor: Miasto Ruda Śląska

Autorzy: Krzysztof Rostański, Lechosław Rostański, Adam Rostański, Bożena Bronicka, Magdalena Żmudzińska-Nowak, Michał Chrapek, Marek Marzec

Konsultacja: Marta Pogrzeba

 

Rekultywacja z zastosowaniem technik remediacji i fitostabilizacji oraz promocją roślinności rodzimej, budowa ścieżek edukacyjnych

 

 

39. Rawa Bees - Projekt koncepcyjny nasadzeń służących pszczołom wzdłuż rzeki Rawy.

10.2017

Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Autor: Krzysztof Rostański

 

Budowa akcentów zieleni z roślinności stanowiącej pożytek dla pszczół

 

 

40. Plan działań w zakresie wzmocnienia i rozwoju systemu zielonej infrastruktury w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic wraz z analizą i oceną usług ekosystemowych związanych z wdrożeniem tego systemu.

12.2017

Zlecający: Miasto Ruda Śląska

Autorzy: Krzysztof Rostański, Adam Rostański, Edyta Sierka     

Konsultacja: Anna Starzewska-Sikorska, Justyna Gorgoń

 

Wskazanie działań wzmacniających potencjał ekologiczny i rekreacyjny terenów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem usług ekosystemów

 

 

41. Projekt techniczny modernizacji kompozycji roślinnej w wybranych oczkach wodnych w Parku Śląskim

03.2018

Inwestor: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.,

Autorzy: Krzysztof Rostański, Adam Rostański

 

Promocja roślinności rodzimej

 

 

 

42. Projekt techniczny czatowni do obserwacji ornitologicznej przy stawie Hutnik w Parku Śląskim.

03.2018, realizacja 08.2018

Inwestor: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.,

Autorzy: Krzysztof Rostański, konsultacja: Barbara Balcer-Żbikowska

 

Promocja ekologii

 

 

43. Strefy zagospodarowania i użytkowania Parku Śląskiego ze względu na potrzeby i możliwości ochrony wartości przyrodniczych Rada ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego

03.2018

Inwestor: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A., Chorzów, Aleja Różana 2

Współpraca: Aneta Moczkowska, Adam Rostański, Andrzej Wyrobiec, Marek Widuch, Piotr Skubała, Krzysztof Rostański, Elżbieta Myjak – Sokołowska, Barbara Bacler- Żbikowska, Izabela Gerold – Śmietańska, Ryszard Kulik, Jerzy Parusel, Artur Cieślak, Tomasz Oczkowicz

 

Wyznaczenie stref ochrony walorów przyrodniczych ze wskazaniem dopuszczalnego zakresu ingerencji

 

 

44. Centrum Handlowo-Usługowe ze sklepem IKEA i budynkiem wielofunkcyjnym, zielenią zorganizowaną, obsługą komunikacyjną i towarzyszącą. Projekt zieleni

08.2018

Inwestor: IKEA Centres Polska S.A., Janki

Główny zleceniobiorca: Group-Arch sp. z o.o. Wrocław

Autor: Krzysztof Rostański

 

Budowa zbiorowisk roślinnych zbliżonych do naturalnych, dostosowanie zieleni projektowanej do warunków siedliskowych hałdy i jej sąsiedztwa

 

 

45. Dokumentacja projektowa do ustanowienia Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Dolina Lipinki” w Świętochłowicach.

11.2020

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Współpraca: Krzysztof Rostański, Adam Rostański, Jacek Gorczyca, Renata Dulias, Iwona Jonczy, Bożena Bronicka

 

Waloryzacja przyrodnicza, projekty małej architektury i elementów informacji przestrzennej.

 

 

46. Standardy kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni miasta Rybnika

06.2021

Główny zleceniobiorca: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Redakcja: Ł. Dworniczak, M. Kulon

Konsultacje: P. Reda, K. Rostański

 

 

 

47. Standardy kształtowania zieleni w Katowicach

05.2022

Inwestor: Miasto Katowice

Główny zleceniobiorca: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Redakcja: Ł. Dworniczak, P. Reda

Konsultacje: K. Rostański, M. Motas, J. Lityńska-Dworniczak

 

 

 

48. Raport naukowy z konsultacjami do opracowania pn. Koncepcja zagospodarowania terenów
w dolinie rzeki Rawy z uwzględnieniem analizy uwarunkowań w zakresie wyłączenia Rawy
do systemu retencjonowania wód opadowych oraz możliwości odbetonowania fragmentów
jej południowych brzegów.

10.2022

Inwestor: Katowickie Inwestycje SA

Główny zleceniobiorca: Wydział Architektury, Politechnika Śląska

Współpraca: K. Rostański, M. Sozańska, E. Sierka, A. Ziembińska-Buczyńska, M. Stangel, K. Gerlic, 

 

 

 

49. Zielona Strefa Nauki - rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy.

10.2022

Inwestor: Katowickie Inwestycje SA

Współpraca: K. Rostański, M. Sozańska, E. Sierka, A. Ziembińska-Buczyńska, M. Stangel, K. Gerlic, M. Chrapek