Barbara TOKARSKA-GUZIK, Adam ROSTAŃSKI, Jacek GORCZYCA, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Przyroda Katowic. Wydawnictwo PLANTA, Katowice 1995, stron 73

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Próba przekształcania zieleni Katowic w kierunku intensyfikacji wymiany biologicznej z terenami przyległymi. w: Ekologiczny system miejskich terenów zieleni i krajobrazu. Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara, Łódź 1995, s.77-82

 

Krzysztof ROSTAŃSKI, Barbara TOKARSKA-GUZIK, Adam ROSTAŃSKI, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Drzewa i krzewy Katowic. Wydawnictwo PLANTA, Krzeszowice 1996, stron 64

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Zieleń miejska jako żywy organizm. w: Teoria i praktyka rozwoju przestrzeni miejskiej. Materiały II Sympozjum - Rybna '97, Komisja Urbanistyki i Architektury PAN O/Katowice, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,  Gliwice 1997, s.64-67

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI, Waldemar SZENDERA, Barbara FOJCIK, Jacek GORCZYCA: Leśny Park Botaniczny w Żorach. w: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały konferencji i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB - Gdańsk 1998. s.419

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Woda jako problem dla ekosystemu parkowego (wybrane przykłady). w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Tom XLIII/2 Lipiec-grudzień 1999, PAN Oddział w Krakowie, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 2001, s. 142-147

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Muzeum Wody w Arnhem - architektura mająca jedynie piątą elewację. w: Archivolta 3/2005, s. 22-24.

 

Adam ROSTAŃSKI, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Zabrzańskie pomniki przyrody i obszary chronione. Pracownia HORTUS, Zabrze, 2006, stron 47

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Efemeryczny Park Górnośląski - nowy wymiar nieużytków miejskich. w: Czasopismo Techniczne 10/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s.77-79

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI, Adam ROSTAŃSKI: Bytom zielenią pisany. Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Bytom 2014, stron 148, ISBN 978-83-62234-76-9

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Kodeks Dobrych Praktyk. Warszawa 2014, ISBN 978-83-62940-78-3

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Aspekty przyrodnicze w kontekście zasobów mieszkaniowych. w: "Program Mieszkanie +" w budownictwie; aspekty techniczne budowania i remontowania; rewitalizacja miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych. IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, Gliwice, 21-22 czerwca 2017 r. Katowice : Śląska Izba Budownictwa, 2017, s. 18-19 + tekst na CD-ROM

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI, Adam ROSTAŃSKI, Aleksander HERCZEK, Jacek GORCZYCA, Renata DULIAS: Rów Rudzki II. ekoRuda, Ruda Śląska 2018, stron 32. ISBN 978-83-940754-2-2

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Sustainable Land Use Principle as Employed in the Revitalization of a Zinc Spoil Heap Located in Ruda Slaska, Poland. 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.471 102019   https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/10/102019