Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Porozmawiajmy o pięknie ogrodów. w: KWIATY 4/2000, s. 29-30

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Ruderal plants and grasses as elements of new aesthetics in landscape architecture. (Prirodnyje rastenia i trawy kak elementy estetiki w landszaftnoj arhitekture.) w: Gorod mjeczty. Flower Council of Ukraina. Materiały konferencyjne. Jałta 2004, s.27-30

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Wielowarstwowość kompozycji Śląskiego Ogrodu Botanicznego. w: Rola ogrodów botanicznych w ogólnospołecznej edukacji przyrodniczej. Materiały konferencyjne, Ogród Botaniczny UAM, Poznań 2005, s.18

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Cultural connotations in parks of industrial Upper Silesian Agglomeration - compare of the past and present views. w: Conference proceedings, Cultural Dimensions of Urban Landscape, Bratislava University of Technology, Faculty of Architecture, Bratysława 2006, s.57.

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Problemy estetyki w zagospodarowaniu zwałowisk górniczych. w: Rekultywacja Terenów Uprzemysłowionych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z.272, Górnictwo, Gliwice 2006, s.121-131.

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Przykłady realizacji zasad ochrony bioróżnorodności w budowie terenów zieleni aglomeracji katowickiej i jej otoczenia. w: Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 6, Sosnowiec 2007, s. 194-209.

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Natura modelowana - kształtowanie krajobrazu terenu poprzemysłowego w zaawansowanym stanie sukcesji. Problemy Ekologii 2/2008, s.84-86

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Paradigm of nature beauty in naturalistic composition. w: Dee C., Gill K., Jorgensen A, (Eds.): Ethics/Aesthetics, Abstracts of ECLAS 2011 Conference, Sheffield 2011, p.173-174.

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Modelling Nature in Ecologically Oriented Urban Context, w: John Tiefenbacher (Ed.), Perspectives on Nature Conservation - Patterns, Pressures and Prospects, ISBN: 978-953-51-0033-1, InTech, Rijeka 2012, s.3-30, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/modelling-nature-in-ecologically-oriented-urban-context

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Natura modelowana. Elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, stron 298

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Ochrona bioróżnorodności w projektach zagospodarowania terenu. w: Pancewicz A.(red.): Zielona infrastruktura. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s.89-111

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Naturalistic design  – limited sustainability or last chance  action.  w: Niin G., Mishra H.S. (Eds.) Landscapes in flux. Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia, Tartu 2015, pp. 101-105, ISBN 978-9949-536-97-9

Wojciech NAWORYTA, Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Propozycja metody postępowania w sprawie rewitalizacji dużych terenów poeksploatacyjnych – studium przypadku Kopalni Węgla Brunatnego Turów. w: Skowronek J. (red.), Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych. tom 7, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-939544-2-1, s.299-310

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Modelowanie heurystyczne naturalistycznych założeń zieleni. Topiarius Studia Krajobrazowe ISSN 2449-9595, T1. 2016, s.54-63

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Structural sustainability: Heuristic approach. w: W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2017, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic. Eds. Marian Drusa, Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak, Andrea Segalini. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 052007 s. 1-10, DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052007

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Aspekty przyrodnicze w kontekście zasobów mieszkaniowych. w: "Program Mieszkanie +" w budownictwie; aspekty techniczne budowania i remontowania; rewitalizacja miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych. IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, Gliwice, 21-22 czerwca 2017 r. Katowice : Śląska Izba Budownictwa, 2017, s. 18-19 + tekst na CD-ROM

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI, Adam ROSTAŃSKI, Aleksander HERCZEK, Jacek GORCZYCA, Renata DULIAS: Rów Rudzki II. ekoRuda, Ruda Śląska 2018, stron 32. ISBN 978-83-940754-2-2

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Sustainable Land Use Principle as Employed in the Revitalization of a Zinc Spoil Heap Located in Ruda Slaska, Poland. 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.471 102019   https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/10/102019

 

 WĘGRZYNEK B., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., NOWAK T., ROSTAŃSKI K.M.: Encyklopedia drzew i krzewów Polski. Wydaw. Dragon, Bielsko-Biała 2020

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Contaminated areas as recreational places-exploring the validity of the decisions taken in the development of Antonia Hill in Ruda Śląska, Poland. Land, 2021 vol. 10 iss. 11 s. 1-20 (art. no. 1165), bibliogr. 90 poz. e-ISSN2073-445X, DOI: 10.3390/land10111165, https://www.mdpi.com/2073-445X/10/11/1165/htm