Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Stan badań nad przekształcaniem zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem miast GOP. Zeszyty Naukowe Pol.Śl. z.35, Zieleń w środowisku. pod red.J.Klemens. Gliwice 1996, s.57-75

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Metoda przekształcania zieleni obszarów zwartej zabudowy mieszkaniowej na Górnym Śląsku. Zeszyty Naukowe Pol.Śl. z.35, Zieleń w środowisku. pod red.J.Klemens. Gliwice 1996, s.77-116

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Czynnik zmienności w procesie projektowania zieleni ciągów komunikacyjnych. w: Roślinność ciągów komunikacyjnych. Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996, s.62-66

 

 Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Społeczne uwarunkowania przebudowy zieleni terenów mieszkaniowych. w: Miasto-Ogród - sto lat rozwoju idei. Taragra, Wrocław 1998, s. 239-244

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Plant succession as a tool in landscape design. w: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions, Slovak Academy of Sciences, IALE SK, Constantine the Philosofer University Nitra. Nitra, Slovakia, 2006, s.44-45.

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: The area evaluation with the scope of abilities for designed plant succession. in: Landscape Assessment - From Theory to Practice: Applications in Planning and Design. 18Th International Annual ECLAS Conference. Faculty of Forestry, Belgrade, Serbia, 2007, s.335-341.

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Attempts to enhance biological diversity through development of public recreation areas in Upper Silesia, Poland. in: Műller N., Knight D., Werner P. (Eds.), Urban Biodiversity & Design - Implementing the Convention on Biological Diversity in towns and cities. BfN-Scripten 229-1/2008, Bonn, Germany 2008, s.204

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Plant succession as a tool in landscape design. w: Ekologia (Bratislava) International Journal for Ecological Problems of the Biosfere. Vol.27, 2008/4, s.421-429.

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Metoda analizy powiązań organicznych w studiach krajobrazowych. w: Horyzonty Architektury Krajobrazu, Metoda Architektury Krajobrazu. SGGW, Warszawa 2010, s.24-30

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Doświadczenia z projektowania zieleni na Górnym Śląsku. Przegląd Urbanistyczny t. IV, R.IV – 2012, s.90-92

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Modelling Nature in Ecologically Oriented Urban Context, w: John Tiefenbacher (Ed.), Perspectives on Nature Conservation - Patterns, Pressures and Prospects, ISBN: 978-953-51-0033-1, InTech, Rijeka 2012, s.3-30

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Natura modelowana. Elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, stron 298

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Natural processes as a factor restoring the functionality of a degraded area. A case study of Świętochłowice, Poland. w: Dymitryszyn I., Kaczyńska M., Maksymiuk G. (red.): The power of landscape. Peer Reviewed Proceedings of ECLAS 2012 Conference, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warszawa 2012, s.409

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI A case study of natural processes as a factor in restoring the functionality of a degraded area. Świętochłowice, Poland. w: Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture No 33/ 2012: 153-158, ISSN 1898-8784

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI Ochrona bioróżnorodności w projektach zagospodarowania terenu. w: Pancewicz A. (red.): Zielona infrastruktura miasta. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, ISBN 978-83-7880-135-1

 

Krzysztof GASIDŁO, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Idea minimalizmu w kształtowaniu terenów po eksploatacji górniczej. w: Przegląd Górniczy 8/2014, s.17-23, ISSN 0033-216X

 

Wojciech NAWORYTA, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Propozycja metody postępowania w sprawie rewitalizacji dużych terenów poeksploatacyjnych – studium przypadku Kopalni Węgla Brunatnego Turów. w: Skowronek J. (red.), Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych. tom 7, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-939544-2-1, s.299-310

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Afordancje przestrzeni usługowych. w: Interpretacje przestrzeni. Materiały konferencyjne, XI Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Natura-Kultura", Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce 2016, s.24-25, ISBN 978-83-88417-71-9

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Ślad historii jako stymulator funkcji społecznych. w: Żmudzińska-Nowak M., Radziewicz-Winnicki R. (red): Przestrzenie historyczne miasta w projektowaniu konserwatorskim. Historyczne mury miejskie w Żorach jako przedmiot opracowania. Monografia 615, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s.61-71,  ISBN 978-83-7880-395-9

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Modelowanie heurystyczne naturalistycznych założeń zieleni. Topiarius Studia Krajobrazowe ISSN 2449-9595, T1. 2016, s.54-63

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Skansen maszyn parowych w kreacji postmodernistycznej przestrzeni wystawienniczej. w: Żmudzińska-Nowak M., Radziewicz-Winnicki R. (Red.).: Wokół dziedzictwa przemysłowego ziemi tarnogórskiej. Skansen maszyn parowych przy zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach - koncepcje modernizacji. Monografia 675, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s.158-167 ISBN 978-83-7880-478-9

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: The Open-Air Steam Engine Museum in the Post-Modernist Creation of the Exhibition Area. in: Żmudzińska-Nowak M., Radziewicz-Winnicki R. (Eds.). About Industrial Heritage of Tarnowskie Góry Land. The Open-Air Steam Engine Museum at the Historic Silver Mine in Tarnowskie Góry - Modernisation Concepts. Monografia 675, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s.168-174, ISBN 978-83-7880-478-9

 

Rostański K.M.: Structural sustainability: Heuristic approach. in: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2017, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic. Eds. Marian Drusa, Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak, Andrea Segalini. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 052007 s. 1-10, DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052007

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Aspekty przyrodnicze w kontekście zasobów mieszkaniowych. w: "Program Mieszkanie +" w budownictwie; aspekty techniczne budowania i remontowania; rewitalizacja miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych. IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, Gliwice, 21-22 czerwca 2017 r. Katowice : Śląska Izba Budownictwa, 2017, s. 18-19 + tekst na CD-ROM

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Konotacje w architekturze. Część 1. O sztuce wiązania znaczeń czerpanych z kultury. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, stron 191, ISBN 978-83-7880-521-2

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Sustainable Land Use Principle as Employed in the Revitalization of a Zinc Spoil Heap Located in Ruda Slaska, Poland. 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.471 102019   https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/10/102019